Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

mapy geodezyjne

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest jedną z czynności, jakie trzeba przeprowadzić po zakończeniu budowy obiektu o dowolnym przeznaczeniu. Ma ona na celu zebranie aktualnych danych dotyczących rozmieszczenia przestrzennego budynków i elementów zagospodarowania działki. Pozwala tym samym na zarejestrowanie wszelkich zmian, jaki zaszły od momentu rozpoczęcia danej inwestycji do jej zakończenia i sprawdzenie, czy zostały one wprowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wymaga przeprowadzenia odpowiednich pomiarów. Na podstawie uzyskanych danych opracowuje się dokumentację geodezyjno-kartograficzną, która musi uwzględniać informację o wprowadzonych zmianach, nanoszonych na mapę zasadniczą. Opracowuje się także operat geodezyjny obejmujący całą dokumentację geodezyjną sporządzoną na kolejnych etapach budowy. Po zakończeniu inwentaryzacji geodeta przekazuje kopię mapy kierownikowi budowy. Oryginały dokumentacji dostarczane są do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.